Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

सिमकाेट, हुम्ला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

  कार्य जिम्मेवारी

 1. श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीविच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु मध्ये आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु पहिचान गरी तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पादन गर्न सहयोग गर्ने ।
 2. नेपाली नागरिकता (नयाँ तथा प्रतिलिपी ) को लागि पेश हुन आएका अनुसुची फारमहरु रुजु गर्ने ।
 3. नागरिकता नियमावली २०६३ अनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात/प्रक्रिया पुरा भएमा सनाखत गराइ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तयार गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने ।
 4. नागरिकता प्राप्तिका लागि पेश भएका कागजातहरु शंकास्पद देखिएमा प्रहरी सर्जिमनका लागि  जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गर्ने ।
 5. नागरिकता  वितरणको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने ।
 6. कम्प्युटर प्रविष्टी(Computer Entry) हुन वाँकी रहेका पुराना नागरिकताहरुको विवरण CMIS मा प्रविष्टि गर्ने ।
 7. नागरिकता सम्बन्धमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट माग भएका अभिलेखहरु तयार गरी यथासिघ्र उपलब्ध गराउने ।
 8.  नाम,थर वा उमेर आदि प्रमाणित गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 9. नेपाली नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक परेमा गर्नुपर्ने सिफारिसका लागि पत्राचार गर्ने ।
 10. नावालक परिचय पत्र तथा उमेर प्रमाणित  सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
 11. संकलित अनुसुची फारमहरुलाइ बाइन्डिङ गरी व्यवस्थित रुपमा फाइलिङ गर्ने,गराउने ।
 12. नागरिकता अनुसुची फारमहरुलाइ Catalog Filing गर्ने,गराउने ।
 13. नागरिकता वितरण सम्बन्धि तथ्याँकहरुलाइ  समय समयमा विश्लेषण गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने ।
 14. एकिकृत घुम्ति सेवा शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थलगत रुपमा नयाँ तथा प्रतिलिपी नागरिकता वितरणका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रवन्ध मिलाउने ।
 15. फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट खटिएको कर्मचारी संग समन्वय गरी उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्ने ।
 16. शाखाबाट सम्पादित कार्यहरुको मासिक प्रगति विवरण तयार गरी प्रत्येक महिनाको मसान्तमा  कम्प्युटर अपरेटरलाइ उपलब्ध गराउने ।
 17. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय लगायत अन्य तालुक निकायबाट माग भइ आएका शाखासंग सम्बन्धित विवरणहरु तुरुन्तै पठाउने ।
 18. प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेअनुसारका अन्य कार्यहरु गर्ने