Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

सिमकाेट, हुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

सिमकाेट, हुम्ला

 

                     कार्यजिम्मेवारी

  1. श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीविच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु मध्ये आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु पहिचान गरी तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पादन गर्न सहयोग गर्ने ।
  2. प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुद्वा हेर्ने अधिकारीको रुपमा रहने अर्धन्यायिक कार्यहरुमा म्याद थप, वकपत्र, वयान, थुनछेक तथा फैसला सम्मका कार्यमा सहयोग गर्ने ।
  3. फैसला भइसकेका न्यायिक निर्णयहरु सम्पादन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसंग सम्पर्कमा रहने ।
  4.  नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय लगायत अन्य तालुक निकायबाट माग भइ आएका शाखासंग सम्बन्धित विवरणहरु तुरुन्तै पठाउने ।
  5. प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेअनुसारका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
  6. शाखाबाट सम्पादित कार्यहरुको मासिक प्रगति विवरण कम्प्युटर अपरेटरलाइ उपलब्ध गराउने
  7. शाखासंग सम्वन्धित कार्य गर्दा सेवाग्राहीहरुले वुझाउनुपर्ने राजश्व रकमलाइ वैक खातामा दाखिला गर्न लगाइ त्यसको मासिक विवरण लेखा शाखालाइ उपलव्ध गराउने ।