Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

राहदानी 2077-03-30

सि. न.

सेवा सुविधाको 

विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा/इकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

समय

शुल्क

२.१

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।

- ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रतिलिपि

- ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो
 

प्रमाण पेश गरेको कम्तिमा४० दिन पछी

रु. ५,०००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

२.२

नावालकको हकमा

(१० वर्षभन्दा कम उमेरका नावालक)

 • राहदानी आवेदन फाराम भरी २ प्रति फोटो समेत टाँसी निम्न कागजात पेश गर्नुपर्ने ।
 • नाबालक परिचय पत्र सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
 •  ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु. २५,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

२.३

राहदानी हर्राई अर्को बनाउनु परेमा

 • फोटो टाँस गरेको राहदानी दरखास्त फाराम २ प्रति
 • राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना प्रति
 •  प्रहरी प्रतिवेदन
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

२.४

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको र विवरण फरक परेकोमा

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो टाँस गरेको
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेको सक्कलै राहदानी
 • च्यातिएको, केरमेट वा भिजेको कारण खुलेको दिवेदन
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

३.

द्रुत सेवाको लागि सिफारिस

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।
 • - ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
  - ४ प्रति तोकिएको ढाँचाको फोटो

द्रुत सेवा सिफारिसको लागि निवेदन

   

हराएको र राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको हकमा लागू हुने छैन । द्रुत सेवाको लागि केन्द्रिय राहदानी विभागमा निवेदक स्वयं जानु पर्ने छ ।

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-07-22 12:16:15

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

Powered By: ProActive Developers