Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

सिमकाेट, हुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

सिमकाेट, हुम्ला

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

ठेगाना : सिमकाेट, हुम्ला

फोन नं : ०८७ - ६८००३३

फ्याक्स : ०८७ - ६८००३४

इमेल : humladao@gmail.com, daohumla@moha.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/humladao?ref=bookmarks

मातहतका कार्यालयहरु