Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

नागरिक वडापत्र

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्रीनाथ पौडेल

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

नागरिक वडापत्र

सि. न.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा/इकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

समय

शुल्क

१.

नागरिकता  

१.१

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

 •  अनुसूची १ फाराममा गा.पा तथा न.पा. को सिफारिश वडा सिफारि०श
 • बाबुको ना.प्र.प., सो नभए दाजु, आमा वा वंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत
 •  विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाण-पत्र
 •  बर्साईसर्राई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बर्साईसर्राई प्र.प., जग्गाधनी दर्ता प्र.प. जस्ता प्रमाण
 • फोटो -३ कपि प्रष्ट दुवै कान दिखएको निधार नढाकेको

प्रमाण पुगेको खण्डमा उसैदिन

रु. १०।- को टीकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु. तथा खरिदार

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१.२

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

 • अनुसूची ३ फाराममा गा.पा. तथा वडा अध्यक्षको सिफारिश
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाउको प्रमाण
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत
 • श्यामस्वेत फोटो ५ (पाँच)

निवेदन दर्ता गरेको भोलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१.३

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. लिंदा

 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण
 • तोकिएको  अनुसूची
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिश पत्र
 • फोटो ६ प्रति  
 • पिता वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१.४

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण
 • यस जिल्लामा स्थायी बसोबास
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।

सोही दिन

रु. १३।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१.५

विदेशमा जन्मस्थान राखी नागरिकता पाउभन्नेको हकमा

 • अनुसूची १ बमोजिमको दरखास्त
 • क्र.सं. १.१ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्रमाण
 • बाबु विदेशमा नोकरी गरेको भएकोमा सोको लालपट्टा आदि प्रमाण
 •  विदेशमा जन्म भएको भन्ने जन्मदर्ता (वर्थ कार्ड)
 • नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग अर्न्तर्गत कार्यालय/क्याम्पबाट प्रमाणित कागजात,प्रमाण ।

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

रु. १३।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

२.

राहादानी  

२.१

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।

- ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि

- ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो
 

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

रु. ५,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

२.२

नावालकको हकमा

(५ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षनपुगेको)

 • राहदानी आवेदन फाराम भरी २ प्रति फोटो समेत टाँसी निम्न कागजात पेश गर्नुपर्ने ।
 • नाबालक परिचय पत्र सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
 •  ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु. ५,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

२.३

राहदानी हर्राई अर्को बनाउनु परेमा

 • फोटो टाँस गरेको राहदानी दरखास्त फाराम २ प्रति
 • राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना प्रति
 •  प्रहरी प्रतिवेदन
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

२.४

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो टाँस गरेको
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेको सक्कलै राहदानी
 • च्यातिएको, केरमेट वा भिजेको कारण खुलेको दिवेदन
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

२.५

राहदानी संशोधन

 • जन्म मिति, नाम, थर, ठेगाना आदिमा नागरिकता र राहदानीमा जुन विषयमा फरक पर्न गएको छ सो खुलाई सक्कल राहदानी, सहित निवेदन स्वयंले
 • निवेदन दिने।

फोटा ४ प्रति

 

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

द्रुत सेवाको लागि सिफारिस

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।
 • - ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
  - ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो
 • द्रुत सेवा सिफारिसको लागि निवेदन
   

हराएको र राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको हकमा लागू हुने छैन । द्रुत सेवाको लागि केन्द्रिय राहदानी विभागमा निवेदक स्वयं जानु पर्ने छ ।

३.

नावालक परिचयपत्र

 • निवेदन
 • गा.पा. को सिफारिश
 • बाबु/आमाको ना.प्र.प. नक्कल
 • जन्मदर्ता प्र.प. नक्कल
 • एस.एल.सी. वा कक्षा १० मा उत्तिर्ण भएमा शै.योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल
 • फोटो ३ प्रति
 • विदेशमा जन्मेको भए सक्कल जन्मदर्ता र विदेशी कुटनीतिक नियोग अर्न्तर्गतका कार्यालय/क्याम्प बुझेको प्रमाण आदि

सोही दिन

 रु.१०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

 स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

४.

नयाँ सिमापास वितरण तथा नविकरण

 • तोकिएको ढाँचा बमोजिम निवेदन (गा.पा. मा पाउने) नयाँ सिमापासको हकमा ना.प्र.प. को प्रतिलिपि २ प्रति हालसालै खिचेको फोटो ।
 • नविकरणको हकमा पुरानो सिमापास तथा रितपूर्वकको
  निवेदन ।

सोही दिन

रु. १० को हुलाक टिकट

स.प्र.जि.अ.

ना.सु.

खरिदार

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

५.

नाता प्रमाणित

 • निवेदन
 • गा.वि.स. बाट भएको नाता प्रमाणित सहितको सिफारिश
 • जो जसको विच नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने हो नाता खुल्ने ना.प्र.प. नक्कल
 • फोटो ३ प्रति

सोही दिन

रु.१०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

६.

शैक्षिक योग्यताको प्र.प.मा नाम,थर, उमेर आदि सच्याउने

 • निवेदन
 • गा.वि.स. र विद्यालयको सिफारिस
 • एस.एल.सी. वा सो सरहको शै.यो.प्र.प. र ना.प्र.प. नक्कल
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पाएमा मितिले ६ महिना भित्रै निवेदन दिनु पर्नेछ
 • फोटो २ प्रति

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

७.

संस्था दर्ता सम्बन्धी

 • ३ प्रति विधान
 • तोकिएको ढा“चामा निवेदन
 • संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि
 • गा.पा./न.पा., जि.स.स. को सिफारिश
 •  तदर्थ समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुको ना.प्र.प. नक्कल र १/१ प्रति फोटो
 • प्रहरी प्रतिवेदन

सोही दिन

रु.१,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु., खरिदार

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

८.

संस्था नविकरण

 • निवेदन
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर क्लियरेन्स पत्र
 • लेखापरीक्षकको अडिर्टस अनुमती पत्रको प्र.प. सक्कल
 • जि.वि.स. सिफारिश
 • लेखापरीक्षण र वाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन
 • प्रवन्ध समितिका पदाधिकारीहरुको फोटो सहितको विवरण
 • सक्कल प्रमाण पत्र
 • नोट:-तोकिएको समयमा नविकरण नगरेमा थप जरिवाना लाग्नेछ

सोही दिन

पूंजी अनुसार

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

९.

पाइभेट र्फम नविकरण

 • निवेदन
 • उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस
 •  स्थायी लेखा नम्वर प्र.प. नक्कल
 • सक्कल प्रमाण पत्र

सोही दिन

पूंजी अनुसार

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१०.

 एउटै भएको भन्ने प्रमाणित कागज

 • निवेदन ,· ना.प्र.प. नक्कल
 • नाम,थर, जन्म मिति आदि फरक पर्न गएको प्रमाण कागज
 • गा.पा. सिफारिश (फोटो टाँस गरेको)
 • फोटो २ प्रति ।

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

११.

पारिवारिक पेनशन केश प्रमाणित

 • निवेदन
 • पेन्शनर र पत्नी विच नाता प्रमाणित
 • पारिवारिक विवरण खुलाई पति जीवितै भएमा पति पत्नीको फोटो । जीवित नभएमा पत्नीको फोटो प्रमाणित गरिएको गा.पा./ न.पा. को सिफारिश पत्र
 • पती, पत्नी, छोरा, छोरी जो जस्को पारिवारिक विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने हो सबैको ना.प्र. नक्कल
 • पति मृत्यू भइसकेकोमा मृत्यु दर्ता प्र.प. नक्कल
 • पेन्शनपट्टा, डिस्चार्ज र्सर्टिफिकेट, अन्य प्रमाण
 • सपथ पत्र तथा फोटो २/२ प्रति ।

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१२.

 रहल पहल पाउने सिफारिस

 •  निवेदन
 • मृतकको शेषपछि पाउने नजिकको हकदार भएको प्रमाणित कागजात सहितको गा.पा./न.पा. को सिफारिश
 •  धेरै जना हकदार भई सबै उपस्थित हुन नसकेकोमा मञ्जुरीनामा
 • मृतक/पेन्सनर र निवेदक बीच नाता प्रमाणित
 • मृत्यु दर्ता प्र.प. नक्कल
 • निवेदकको ना.प्र. नक्कल र पेन्सनपट्टाको प्रतिलिपि ।

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१३

जन्म मिति प्रमाणित

 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि, जन्मदर्ता, शै.यो. प्रमाणको प्रतिलिपि
 • गा.पा./न.पा. को सिफारिश
 • नावालकको हकमा बाबु वा बाबुको नाम खुलेको आमाको ना.प्र. प्रतिलिपी
 • निवेदन

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१४

विवाह प्रमाणित

 • पति/पत्नीको ना.प्र.प. प्रतिलिपि
 • विवाह दर्ताको प्र.प. प्रतिलिपि
 • नाता प्रमाणित
 • गा.पा./न.पा को सिफारिश
 • निवेदन

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१५.

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन र ४ प्रति फोटो
 • प्रकाशक कुनै संस्था भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण, निर्णय प्रतिलिपिहरु र संचालनका ना.प्र.प. प्रतिलिपि
 • सम्पादकको ना.प्र.प. प्रतिलिपि
 • सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको (एस.एल.सी. देखि स्नातकसम्मको) मार्कसीट, चारित्रिक प्र.प. र प्रोभिजनल र्सर्टिफिकेटका प्रतिलिपिहरु वा एस.एल.सी. उत्तर्ण गरी पत्रकारितामा १० वर्षकार्य गरेको सूचना विभागको प्रमाणपत्र समेतका प्रमाणहरुको प्रतिलिपि ।
 • सम्पादकलाई प्रकाशकले नियुक्त गरेको कागज तथा पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने बारेको सम्पादकको मंजुरीनामा कागज
 • स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न दिएको सिफारिश
 • छापाखानाबाट जि.प्र.का. लाई दिएको स्वीकृति
 • छापाखानाले कर तिरेको प्रमाणित
 • प्रहरी प्रतिवेदन

प्रकृया पुगेपछि तुरुन्तै

दैनिक पत्रिका रु. १,०००।- अर्धसाप्ताहिक पत्रिका रु. ७००।- साप्ताहिक पत्रिका रु. ५००।- मासिक पत्रिका रु. ३००।- तथा अन्य पत्रिका रु. २००।-

 

 

१६

छापाखाना संचालन सम्बन्धी

 • छापा दर्ता भएको निकायको प्रमाण प्रतिलिपि
 • व्यक्ति वा संस्थाको निवेदन, संस्था भए संस्था सम्बन्धी प्रमाण, निर्णय र संचालकको ना.प्र. पतिलिपि
 • कर सम्बन्धी प्रमाण
 • छापाखाना संचालन गर्ने घर जग्गाको प्रमाण, अन्य व्यक्तिको घर भएमा मंजुरीनामा
 • छापाखाना उपकरणहरु खरिद गरेको वा नामसारी भई आएमा सो समेतको सम्पूर्ण प्रमाणहरु
 • ५ प्रति फोटोहरु ।

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

रु. १,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१७.

 हातहतियार इजाजत सम्बन्धी

 • ना.प्र.प. नक्कल र निवेदन
 • गा.पा./न.पा. को सिफारिश
 • प्रहरी प्रतिवेदन
 • चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाण

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.,खरिदार

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१७.१

हातहतियार नामसारी

 • निवेदन, ना.प्र.प. नक्कल तथ् इजाजत पत्र र दुइ बीचको कागजात

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु. .

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१७.२

 हातहतियार नविकरण

 • सम्बन्धित व्यक्ति, निवेदन र सक्कल इजाजत पत्र

निवेदन परेकै दिन

नियमावली बमोजिम

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१८

शान्ति सुरक्षाको निवेदन

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • ना.प्र.प. को प्रतिलिपी

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१९.

जनसरोकारका गुनासो वा ठाडो उजुरी

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • ना.प्र.प. को प्रतिलिपी

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१०.

 भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी निवेदन

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ

२१.

दैवीप्रकोप सम्बन्धी राहतको लागि निवेदन

 • निवेदन
 • गा.पा./न.पा. को सिफारिस
 • प्रहरी प्रतिवेदन
 • नागरिकताको प्रतिलिपि

तुरुन्त

  -

लेखापाल

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, चन्द्रौटा, कपिलवस्तु ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय , बाबियाचौर, सुर्खेत

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-07-22 12:16:15

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

Powered By: ProActive Developers